KupBon.pl

Strona główna

 WSTĘP

Zapraszamy do zakupów w serwisie KupBon.pl

Przed skorzystaniem z naszego Serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem 

P-D S.A będący Zarządcą oraz właścicielem serwisu KupBon.pl, zastrzega sobie wyłączne prawo do ustanawiania wiążących dla Klienta zasad i warunków korzystania z niniejszego Serwisu.

Drogi Kliencie użytkowanie strony www.kupbon.pl (lub stron sub-domen), w tym przeglądanie jej zawartości oraz dokonywanie za jej pomocą zakupów, potwierdza fakt zakceptowania przez Ciebie postanowień jej Regulaminu.

Ponadto korzystanie przez Ciebie, z serwisu KupBon.pl, świadczy o tym, że zobowiązujesz się do przestrzegania wszelkich ich: umów, regulaminów oraz aktów prawnych, stosownie do warunków, których obowiązują. Dotyczy to również obecnych lub przyszłych;  Dostawców (wszystkie firmy współpracujące z serwisem ) oraz Partnerów biznesowych  np.( dotpay, autocard, aliorbank, przelewy24)


Regulamin dla Klientów określa zasady współpracy pomiędzy Zarządcą w kooperacji z Dostawcami oraz Partnerami biznesowymi, a Klientem. Korzystanie z serwisu KupBon, w tym przeglądanie jego zawartości oraz dokonywanie za jego pomocą zakupów, oznacza znajomość, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu P-D  S.A. Niezapoznanie się z Regulaminem serwisu KupBon, nie zwalnia od ponoszenia odpowiedzialności za jego naruszenie.

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.19

 

SŁOWNICZEK

Określenia użyte w Regulaminie P-D S.A oznaczają:

Bon - dowód dokonania zakupu towaru lub usługi za pośrednictwem serwisu KupBon, przesyłany w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail lub za pomocą wiadomości SMS, uprawniający jego posiadacza do otrzymania w oznaczonym czasie towaru lub korzystania z usługi, na warunkach w nim zawartych i w sposób wskazany w Regulaminie P-D S.A.
Formularz przystąpienia - elektroniczny formularz KupBon, za pomocą którego Kupujący zakłada w nim konto, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
Konto - element systemu  dostępny, po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła, do którego przypisany jest Kupujący, po wypełnieniu formularza przystąpienia.
KupBon - P-D S.A zwany w dalszej części również jako Zarządca, właściciel i administrator serwisu dostępnego pod adresem www.kupbon.pl.

Kupujący (Użytkownik) - każdy podmiot, który w wyniku rejestracji utworzył Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez serwis KupBon na zasadach określonych w Regulaminie P-D S.A.
Serwis KupBon.pl - narzędzia internetowe, stanowiące własność P-D S.A. z/s w Warszawie  i dostępne pod adresem www.kupbon.pl lub pod innym adresem stanowiącym jej własność.
Dostawca - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż Usługi na warunkach promocyjnych w ramach serwisu kupbon.pl. Zwany również w dalszej częsci umowy jako Sprzedawca
Partner biznesowy - każdy, obecny lub przyszły, przedsiębiorca współpracujący z P-D S.A w zakresie świadczonych usług w serwisie KupBon.
Regulamin P-D S.A - zasady organizacji i funkcjonowania serwisu KupBon.
Oferty – prezentacja towaru lub usługi Sprzedawcy z oznaczeniem ceny, opublikowana w serwisie KupBon, których zakupu za jego pośrednictwem może dokonać Kupujący zgodnie z Regulaminem P-D S.A i obowiązującym prawem, pochodząca od DOSTAWCY oferta zamieszczona w serwisie Kupbon.pl, dotycząca sprzedaży bonów, które upoważniają do skorzystania z Usługi opisanej w Ofercie, zawierająca warunki i zasady skorzystania z usługi lub zakupu towaru

Instytucja pośrednicząca - instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje środki celem zapłaty za towar; w szczególności bank, instytucja kredytowa, Dotpay, PayPal, Przelewy24 lub inny agent rozliczeniowy przyszły lub obecny.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. P-D S.A jest właścicielem i administratorem serwisu KupBon, za pośrednictwem któregoKupujący mogą dokonywać na warunkach przewidzianych w Regulaminie P-D S.A zakupu bonów,uprawniających do otrzymania towarów i (lub) usług Sprzedawcy z publikowanych w nim ofertach
 2. P-D S.A, zastrzega sobie wyłączne prawo do ustanawiania wiążących dla Kupującego zasad i warunków funkcjonowania serwisu KupBon.
 3. Regulamin P-D S.A określa zasady korzystania z serwisu KupBon oraz zawierania za jego pośrednictwem przez Kupującego umów ze Sprzedawcą.
 4. P-D S.A udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu przez osoby korzystającej z usług świadczonych w Serwisie ze względu na regulację
 5. Serwis KupBon udostępniany jest bezpłatnie Kupującemu, celem dokonywania, za jego pośrednictwem, zakupu bonu na towar bądź usługę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Za pośrednictwem KupBon.pl oferowany jest zakup bonów, uprawniających do otrzymania przez Kupującego towaru lub usługi Sprzedawców zgodnie z postanowieniami Regulaminu P-D S.A.
 7. Klient kupując bon zawiera dwie umowy z dwoma odrębnymi podmiotami – z P-D S.A. - dokonując nabycia bon oraz z Usługodawcą - realizując u niego nabyty w serwisie KupBon.pl.
 8.  W przypadku wprowadzenia oferty nie określonej w niniejszym Regulaminie, P-D S.A . Określi szczegółowe warunki świadczenia usług w regulaminach szczegółowych.
 9.  Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług KupBon.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW

 

§ 2
PRZYSTAPIENIE DO KUPBON.PL

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnych, która za pośrednictwem serwisu KupBon, dokonuje zakupu bonu na towar lub usługę Sprzedawcy. Klientem mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, przy spełnieniu wymogów przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Posiadanie konta w serwisie KupBon przez Kupującego jest niezbędnym warunkiem do zakupu bonu wymienianego na towar bądź usługę Sprzedawcy. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w serwisie KupBon formularzaprzystąpienia.
 3.  Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować administratora serwisu KupBon.pl o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem. Konta zakładane w serwisie KupBon.pl są niezbywalne
 4. Po zaakceptowaniu wypełnionego w serwisie KupBon formularza przystąpienia na podany w nim adres poczty elektronicznej (zwanej dalej: e-mail) Kupującego, wysyłany jest list elektroniczny z  informacją o założonym koncie.
 5.   Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim

 

§ 3
PROCEDURA ZAKUPU BONU I PROGRAM POLECAJĄCY (DARMOWE OFERTY)

1. Użytkownik Serwisu potwierdza chęć zakupu bonu przyciskiem "Kup teraz!" na stronie startowej, oraz wybiera ilość kupowanych bonów 

2. Użytkownik serwisu wypełnia elektroniczny formularz podając: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, hasło oraz dokonuje płatności.

3.  Po zapoznaniu się z treścią Oferty prezentowanej w serwisie KupBon.pl, akceptacji Regulaminu w tym Polityki prywatności P-D S.A, wybiera opcję zakupu bonu. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu przedstawionego bonu. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia bonu w wybranym przez siebie, oferowanym przez serwis KupBon.pl następujących form płatności:

3.1. Karty debetowe (uprawniające do płatności w internecie) i kredytowe Visa, MasterCard i inne, dostępne w serwisie (W celu szybszej realizacji płatności oraz dla wygody użytkowników, przy płatności kartą kredytową lub debetową system automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty.)

3.2. Przelewy elektroniczne, przekazy i przelewy bankowe w systemie płatności Dotpay lub innej instytucji pośredniczącej

3.3. System płatności PayPal

4.  Treść Oferty może wskazywać na konieczność poniesienia przez Użytkownika opłat dodatkowych, które nie zostały wliczone w cenę bonu.

5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, za pośrednictwem serwisu KupBon, następuje z momentem dokonania przez Kupującego zapłaty ceny sprzedaży. Jeżeli płatność nie zostanie przez Kupującego  uiszczona, umowa nie dochodzi do skutku.

6.  W przypadku braku osiągnięcia określonego przez Usługodawcę minimalnego zainteresowania Ofertą sprzedaż Bonów nie dochodzi do skutku, a umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku, gdy sprzedaż danej Oferty nie dojdzie do skutku, środki Użytkownika zostają niezwłocznie zwrócone na konto bankowe Użytkownika. W zależności od banku Użytkownika oraz wybranego systemu płatności, proces zwrotu środków może potrwać od kilkunastu minut do kilku dni, jednakże nie dłużej niż 14 dni. Czas ten liczony jest do zakończenia emisji Oferty w serwisie.

W przypadku, gdy w treści Oferty widnieją dodatkowe opłaty, Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na uiszczenie dodatkowych opłat wymienionych w treści Oferty. Oferta zawiera dokładne informacje o dodatkowych opłatach ponoszonych przez Użytkownika poza ceną, jaką płaci za Bon, jeżeli Usługodawca przewiduje takie opłaty i jeżeli zostały one wymienione w treści Oferty, a także informacje o sposobach uiszczania tych opłat, sposobach i krajach dostawy, (jeżeli Oferta dotyczy dostarczania towarów), najtańszej formie dostawy, (jeżeli została przewidziana przez Usługodawcę)

7. Po zakupie niektórych ofert Klient otrzymuje specjalny link polecający, który umożliwia podzielenie się zakupioną ofertą ze wszystkimi znajomymi. Jeżeli przynajmniej troje znajomych dokona zakupu tej samej oferty z linku polecającego Klient otrzyma zwrot kwoty zakupionej oferty na dalsze zakupy w serwisie KupBon.pl

7.1. Zwrot realizowany jest w formie kodu rabatowego

7.2. Kod rabatowy otrzymasz po 10 dniach od daty zakupu przez trzecią osobę, która skorzystała z Twojego polecenia

7.3. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości kodu różnica nie podlega zwrotowi

7.4. Kod ważny jest 30 dni od daty otrzymania

7.5. Kwota zwrotu dostępna jest w zakładce "moje konto"

8.  Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności

9.  Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych

 

§ 4
REALIZACJA BONU PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Celem realizacji bonu u Sprzedawcy Kupujący powinien:

1.1. wydrukować bon przesłany na podany przez niego adres e-mail,

1.2. przekazać bon we wskazanym przez Dostawcę miejscu odbioru towaru lub usługi w oznaczonym w ofercie i nieprzekraczalnym terminie. W niektórych przypadkach Użytkownik ma możliwość przedstawić potwierdzający kod zakupu bonu za pomocą wiadomości sms, który został wysłana na podany numer,

1.3. poczekać na zweryfikowanie przez Sprzedawcę bonu lub wiadomości sms opatrzonego niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym. Z zastrzeżeniem iż każdy Dostawca dokonuje weryfikacji we własnym zakresie na podstawie listy zakupionych kuponów od serwisu KupBon. Wszelkiego rodzaju błędy, uchybienia oraz szkody wynikłe z tego tytułu spoczywają na Dostawcy,

1.4. odebrać towar lub zrealizować usługę.

2. Co do zasady bon zostaje zamieniony na towar lub usługę tylko w uzgodnionym terminie. Kupujący powinien wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą, celem uzgodnienia odpowiedniego dla obu Stron terminu jego realizacji. W przypadku stwierdzenia prawdziwości bonu i prawa jego posiadacza do dokonania wymiany, Sprzedawca przystępuje do wykonania usługi lub wydaje towar.

3. Bon jest jednorazowy, jeżeli inaczej w nim wyraźnie nie oznaczono.

4. Bon nie podlega zamianie na pieniądze lub inny towar albo usługę niż w nim wskazaną, chyba że co innego wyraźnie wynika z jego treści.  W przypadku stwierdzenia takiego działania P-D S.A zastrzega sobie prawo do unieważnienia Bonów.

5. Po upływie oznaczonego terminu niewykorzystany, w całości lub w części, bon traci ważność, a Kupujący traci możliwość jego realizacji lub zwrotu jego równowartości.

6. Stronami umowy zawartej za pośrednictwem serwisu KupBon jest Dostawca i Kupujący.

7. Dostawca ponosi wobec Kupującego wyłączną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

8. P-D S.A nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Dostawcy wobec Kupującego i Partnerów biznesowych, jak również za zobowiązania Kupującego i (lub) Partnerów biznesowych względem Dostawcy, zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu funkcjonowania serwisu KupBon. P-D S.A ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu działalności związanej z wykonywanym pośrednictwem, tzn. za zgodność opisu Oferty ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cenę, czas realizacji Bonu oraz okres ważności Oferty)

9. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi lub towaru, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowanym albo ukradzionym bonem lub wielokrotnym jego wykorzystywaniu, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.

10. Naruszeniem Regulaminu P-D S.A jest dalsza odsprzedaż przez Kupującego bonów oferowanych w serwisie KupBon lub na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Dostawcę którego firma widnieje na kuponie  do odmowy realizacji bonu uzyskanego w wyniku naruszenia. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia,  które mógłby dochodzić od firmy P-D S.A. P-D S.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.

11. W razie stwierdzenia zdarzenia, o których mowa w paragrafie § 4 pkt. 10  P-D S.A jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia wszystkich kont Kupującego z serwisu KupBon oraz uniemożliwienia ponownej rejestracji, aż do upływu 4 miesięcy kalendarzowych od czasu wprowadzenia tej sankcji. Może również podjąć inne działania przeciwko sprawcy naruszeń, które są przewidziane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5
PRAWA KUPUJĄCEGO PO REALIZACJI BONU

1.  Klienci, mogą odstąpić od umowy zakupu Bonu, bez podawania przyczyn (o ile wcześniej nie dokonali realizacji bonu w sposób określony w niniejszym regulaminie), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży

a) przesłanie do P-D S.A oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu bonu, albo

b) przesłanie do P-D S.A na adres siedziby P-D S.A. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu.

2. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez P-D S.A oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu bonu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu bonu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym P-D S.A oświadczeniu

3. Prawo odstąpienia określone w pkt § 5 pkt 1. Regulaminu jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Klientowi bezpośrednio wobec Usługodawcy, na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

4. Osoba, która realizuje bon może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio do Usługodawcy. Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed jego upływem tj. w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru albo od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą (w przypadku usług). Oświadczenie powinno zostać wysłane z adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie KupBon.pl i użytego do nabycia P-D S.A. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Klienta będącego konsumentem z Usługodawcą, strony mają obowiązek zwrócić sobie wszystko, co od siebie otrzymały na mocy zawartej umowy. Jeżeli dana Oferta dotyczyła dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru do Usługodawcy następuje na koszt Klienta. Jeżeli Klient poniósł dodatkowe koszty względem Usługodawcy opisane w treści Oferty, Usługodawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą. Klient odpowiada względem Usługodawcy za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5 Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie okresu ważności kuponu. Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma reklamacji kuponu po zakończeniu okresu jego ważności, jak również nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia kuponu

6. P-D S.A nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie transakcje dokonane poza serwisem KupBon w szczególności: zaliczki lub dodatkowe dopłaty do oferty

7. W przypadku płatności ratalnej (Raty PayU), zwroty, o których mowa w  § 5 pkt. 2 pozostają bez zmian jednakże klient zobowiązany jest do przestrzegania umowy zawartej z kredytodawcą oraz instytucją pośredniczącą (PayU)

 

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

1. Treści opublikowane w serwisie KupBon stanowią wyłączną własność P-D S.A, Sprzedawcy lub Partnera biznesowego.

2. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów, w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właścicieli, jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z poźn. zm.).

3. Wszystkie publikowane na stronach serwisu KupBon znaki towarowe, nazwy itp. zostały użyte jedynie w celach informacyjnych, pozostając własnością ich firm.

4. Kupujący może używać treści zamieszczone w serwisie KupBon wyłącznie na osobisty użytek. Wszelkie wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

 

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCEGO

 1. Rejestrując się w serwisie KupBon wyrażacie Państwo zgodę na to, że P-D S.A będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem http://www.kupbon.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ P-D S.A

 1. P-D S.A nie jest odpowiedzialna za treści oraz rodzaje ofert przekierowujących do serwisu MyDeal.pl. Tym samym P-D S.A nie ponosi odpowiedzialności za:
  • podanie przez serwis MyDeal.pl danych oraz materiałów handlowych, niezgodnych ze stanem faktycznym ofert, oraz naruszających prawa osób trzecich,
  • jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem serwisu MyDeal.pl.
 2. P-D S.A nie jest stroną w przypadku reklamacji towarów i usług zakupionych w serwisie MyDeal.pl.
 3. Dla ofert przekierowujących do serwisu MyDeal.pl niniejszy regulamin nie ma zastosowania. Obowiązującym w takim przypadku regulaminem jest regulamin serwisu MyDeal.pl

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin P-D S.A wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronach serwisu KupBon.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie P-D S.A, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Co do zasady (chyba że zostało to inaczej wskazane) każdy kupon może być użyty tylko raz, nawet gdy wartość kuponu lub dokonywanej usługi nie została w całości zrealizowana, wówczas kupon uznaje się za wykorzystany w całości, a zwrot nie jest możliwy. 
 4. Nie dochodzi do zawarcia umowy  nabycia kuponu w przypadku gdy wymagana kwota nie znalazła się w dyspozycji  P-D S.A.
 5.  Użytkownik dokonując transakcji online otrzymuje , kupon na adres e-mail lub w formie wiadomości sms podanym podczas rejestracji przez Użytkownika, dodatkowo dostępny jest po zalogowaniu w zakładce " Moje Konto".
 6. Dalsze korzystanie przez Kupującego z serwisu KupBon, po zmianie niniejszego regulaminu, jest jednoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania w nowym brzmieniu. Kupujący może odmówić wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu P-D S.A poprzez usunięcie konta z serwisu KupBon. Kupujący w przypadku nie zapoznania się z aktualnie obowiązującym Regulaminem P-D S.A albo nie wyrażeniem zgody na jego postanowienia, nie powinien używać serwisu KupBon.
 7. P-D S.A nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Dostawcy. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu P-D S.A oraz przepisów prawa.
 8. P-D S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw lub częściowych ograniczeń w działaniu serwisu KupBon, o których, o ile będzie to możliwe, wcześniej poinformuje na jego stronach.
 9. P-D S.A dołoży wszelkich starań, aby serwis KupBon działał należycie. P-D S.A jest uprawniony do zmiany działania systemu serwisu KupBon.
 10. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu P-D S.A prawomocnym orzeczeniem sądu  w całości lub części za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, jak również nie skutkuje to nieważnością zawartych na jego podstawie umów pomiędzy Sprzedawca a Kupującym.
 11.  Spory mogące powstać na tle korzystania z serwisu KupBon będą rozstrzygane polubownie przez Strony, a w przypadku braku ugody, przez właściwy miejscowo sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Zespół Serwisu KupBon prosi o zapoznaniu się ponadto ze wszystkimi regulacjami zarówno w formie odnośników jak i oddzielnych zapisów związanych z Serwisem KupBon (w szczególności Polityka prywatności, konkursy) które stanowią integralną część Regulaminu dla Klientów.